.......Bienvenidos a

NELOCACTUS

. la web de las

...MAMMILLARIAS, ECHINOCEREUS y ORQUIDEAS

. y algo de

BONSAIS..... y otras cosas

Guelzowianapectiniferanivosa

Benvinguts a NELOCACTUS, la uep de les Mammillaries, Echinocereus, Orquidees , Bonsais....i algo de valencianisme.

MAMMILLARIAS

Fallas 2010

Soles pera valencians

Periodo musical - Temps musicals

-Soles pera valencians -

-Homenage a JOSEP MELIA i CASTELLO en el G.A.V-

El seu germa, Rafa Melia, "presentaor i recitaor" dels poemes en el G.A.V

---------------------------------

----------------

Hem asistit en el Grup d'Accio Valencianista a un entranyable acte de homenage a un bon home, lliterat i poeta...(podiem dir en un sentit intim i proxim "d'espardenya"), en el que el seu germa, Rafa, mos va llegir, que dic llegir, recitar, uns poemes del homenageat que mos demostren l'altura poetica de eixe gran valencianiste. Reproduim aci els poemes,en la seguritat de vos faran fruïr tant com a mi.

---------------------------------

LA YAYA I LA NETA

Com una estatua en ocre

o un borro de tinta seca,

a la porta de sa casa

fa punt de gancho la vella.

La cadireta de boga

te una pata que coixeja,

un barrot que encaixa mal,

i en les espales, gemeca.

El cabdell de fil descansa

damunt de la falda negra

com una bola de neu

que dorm una llarga sesta.

Un sol d'hivern que no calfa

ha aguaitat a la finestra

d'un nuvol gris, i a la yaya

li envia un raig que la besa.

Els dits de sarment enganchen

el fil que en calma meneja,

i el ganchet sembla una ploma

que escriu en l'aire un poema.

La yaya mira al carrer

en ulls de mirada cega;

sospira, meneja els llavis....

¿Qui sap si renega o resa?

Badalla, la boca forma

com una "o" de sorpresa

sobre el fons d'unes genives

palides, color de cera....

Prop de la yaya, en la nina,

juga i somia la neta

engolint a bocanades

un afany de primavera.

"Yaya, ¿quan tinga els teus anys

-la veu de la neta es fresca-,

tambe fare punt de gancho?

¿Tambe, com tu, sere lleja?"

La yaya deté el ganchet;

entorna els ulls; no contesta.

El sol comprén el silenci

i tanca al punt la finestra...

-JOSEP MELIA i CASTELLO -

-PARAULA VALENCIANA -


Duc en els llavis l'esencia

de la festa valenciana;

duc en els ulls l'entusiasme

que es fa emocio i es fa llagrima

duc en la ment la memoria

que del preterit me parla;

duc en el pit l'alegria

sancera que riu i canta;

duc en la gola el mensage

que la bona gent aguarda,

i duc en el cor que s'obri

el ram d'amor fet paraula.

Paraula que necessita

remontarse al cel com l'aigua

del sortidor que dibuixa

misteris de la font clara.

Paraula que és rica herencia

de la gent sencilla i plana

que obria solcs en la rella

de la llengua que aci es parla.

Paraula feta de mel

i de repic de campana

i de caricies i besos

i de llum de sol i patria...

La paraula que dugueres,

Vicent, recorrent el mapa,

com la bandera de pau

a la gent necessitada.

La paraula que dugueres

com un esclat d'esperença

envoltant senzills milacres

que el poble humil demanava.

Paraula de llums intenses

que brillen en boca i anima;

paraula d'abraç que lliga

i que a les gents agermana.

Paraula, Vicent, de sendes

obertes com la má franca

disposta a signar la pau

que en el món de hui fa falta.

Paraula que duc als llavis;

paraula com aigua clara;

paraula, Vicent, que és teua,

i és...¡paraula valenciana!

-JOSEP MELIA i CASTELLO -El poema que fiquem a continuacio va dedicat a la vollguda casa familiar aon s'ha vixcut molts anys i per exigencies de la vida, s'ha venut i esta habitá per una gent aliena i, el protagoniste, no vol vorela com esta actualment i quedarse en els seus recorts....

-TANQUE EIXA PORTA, AMIC -

No me l'ensenye, amic. Tanque eixa porta,

que escullc el ram d'imagens ben antigues,

aquelles que el recort me les dibuixa

diafanes, reals, amables, vives...

No vullc vore els seus mobles, que decoren

estancies que al present son tan distintes,

ni portes que a l'espai obert es tanquen

com lloses d'oblit fisic que llastimen.

Sa casa seguix sent en l'enyorança

aquella que fon meua en perduts dies,

aquella que fon niu dels meus ensomis,

aquella aon forgi jocs i fantasies.

Que encara veig ben ple de vida i metes

al gris chiquet de fam en les genives,

que anava sembrant ansies d'ales blanques

pels camps fertils disposts a les delicies.

Aquell chiquet que'm note dins les venes

dictantme els vells consells (hui cendres grises);

Aquell chiquet que mai alcança els nubols

que van cami de rutes infinites.

Encara el veig jugant en botons facils

que anava convertint en futbolistes,

formant en els genolls les aspres costres

que foren clar presagi del previndre.

Que ya sense fer jocs com en l'infacia,

he anat a genollons, fentme duricies,

havent de rendir cult als que escalaren

el cim de l'exit fort sense ferides.

El gust del meu fracas diluïnt somis

em deixa el gust amarc en les pupiles,

i veig que res d'ahir en res es sembla

al fosc present tot buit d'anhels que mire.

Per eixa sensacio d'ampla derrota

que note dins de mi quan m'examine,

no vullc vore la casa que fon meua,

aquella que en recorts nets vullc mantindre.

No me l'ensenye, amic. Tanque eixa porta.

Sa casa és de voste. Té coses intimes.

La meua, de parets i sostre exactes,

és atra. Son dos cases ben distintes.

Tanque eixa porta, amic, que no vullc vore

sa casa, que fon meua en perduts dies.

Deixe que la contemple des de fora,

en tant se m'omplin d'aigua les retines...

-JOSEP MELIA i CASTELLO -

VOLVER ARRIBA

Los verdaderos amigos del hombre son las plantas